بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar


بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

مصاحبه ها در دو جلسه انجام شد. در جلسه اول، اطلاعات؟

  1. نتایج و تحلیل 4.1. تحلیل بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان !

عامل 4: قابلیت درک شده 0. گذشته 74bتخصص (X41) ؟

شاخص برازش تعدیل‌شده (AGFI) و شاخص برازش مقایسه‌ ای؟

عامل 4: قابلیت درک شده 0.74bتخصص (X41) 0.74 6.36 0.55!

فهرست تصاوير

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان

شکل 2 حمل اثاثیه منزل اصفهان

مصاحبه ها در دو جلسه انجام شد. در جلسه اول، اطلاعات؟

شرکت در مورد بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان انتخاب TPL به دست آمد. این شامل فعالیت های لجستیکی برون سپاری، مخارج برون سپاری و انواع TPL سفارشی می شد. در جلسه دوم، سطوح رضایت نسبت به چهار کیفیت خدمات شناسایی شده دو نوع TPL با استفاده از مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت از 1 تا 5 (از بسیار ناراضی تا بسیار راضی) مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدای حمل اثاثیه منزل در اصفهان جلسه، به شرکت کنندگان در 15 عبارت سوالی مرتبط با 15 متغیر آشکار شناسایی شده توضیحات مفصل داده شد. شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

بدین ترتیب پاسخ بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان دهندگان به منظور حصول اجماع به بحث پرداختند. از آنجایی که اکثر تولیدکنندگان با فناوری پیشرفته به شاخص‌های ارزیابی صریح و داده‌های حسابرسی تاریخی برای پشتیبانی از تصمیمات sadraabar برون‌سپاری خود مجهز بودند، دیری نپایید که مدیران توانستند به یک تصمیم گروهی برسند. داده‌های رضایت کیفی در حمل اثاثیه منزل در اصفهان 15 نمایه مرتبط با دو TPL طبقه‌بندی‌شده برای نتیجه‌گیری جمع‌آوری شد. تعداد نمونه های بررسی معتبر 136 نمونه از مجموع 68 سازنده بود. در بسیاری از موارد، یک تولیدکننده با فناوری پیشرفته ممکن است به طور همزمان چندین TPL را برای بازارهای مختلف به کار گیرد.

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | | صدرابار | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | | صدرابار | sadraabar

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان

4. نتایج و تحلیل 4.1. تحلیل بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان !

عاملی تاییدی تجزیه تحلیل عاملی تاییدی (CFA) بر روی 136 نمونه معتبر انجام شد تا در مجموع 15 شاخص در چهار متغیر پنهان برای ارزیابی کفایت ساختار عاملی گنجانده شود. جدول 1 نتایج نهایی تحلیل عاملی تاییدی را با استفاده از نرم افزار SAS گزارش sadraabar می کند (هچر، 1994).CFA برای آزمون روایی همگرا، متمایز و پایایی ترکیبی استفاده شد. روایی همگرا به میزان همبستگی حمل اثاثیه منزل در اصفهان هر معیار با معیارهای دیگر همان سازه پنهان اشاره دارد. این از طریق مقادیر t ارزیابی شد. اگر مقادیر t بزرگتر از |2.58| باشد، اقلام در سطح 0.01 معنادار هستند.

جدول 1 نشان می بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان دهد که هر آیتم دارای بارهای استاندارد شده قابل توجهی در ساختار خود است. همه شاخص ها همبستگی بالایی داشتندمیز 1نتایج برآورد تحلیل عاملی تاییدی بارگذاری عاملی t-valuesa قابلیت اطمینانفاکتور 1: هزینه 0.80bنرخ خدمات (X11) 0.71 5.60 0.50امتیاز امتیاز (X12) 0.90 6.38 0.81ادعای خسارت حمل اثاثیه منزل در اصفهان (X13) 0.66 2.96 0.44فاکتور 2: عملکرد 0.80bسرعت و وقت شناسی (X21) 0.80 7.66 0.64امنیت (X22) 0.76 7.28 0.58مدیریت استثنایی (X24) 0.70 4.04 0.49عامل 3: ارزش افزوده 0.78bمدیریت سهام (X31) 0.69 2.94 0.4خدمات مالی (X33) 0.75 2.80 0.5تحلیل بازار (X34) 0.78 5.08 0.61.

عامل 4: قابلیت درک شده 0. گذشته 74bتخصص (X41) ؟

0.74 6.36 0.55تجربیات بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان (X42) 0.70 5.80 0.49شناخت فرهنگ (X43) 0.66 2.91 0.44GFI = 0.942، AGFI = 0.914، CFI = 0.951، χ2/df = 4.2، RMSEA = 0.0a همه مقادیر t بزرگتر از |2.58| هستند.b قابلیت اطمینان ترکیبی را نشان می دهد. سازه های مرتبط با آنها اعتبار تمایز به میزانی اشاره دارد که اندازه یک رفتار با معیارهای دیگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان سازه ها مرتبط نیست. می توان آن را بر اساس فاصله اطمینان از همبستگی بین هر دو سازه ارزیابی کرد. همانطور که اندازه گیری شد، هیچ همبستگی شامل 1 نمی شود.

بنابراین، روایی افتراقی بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان بدست آمد. قابلیت اطمینان ترکیبی منعکس کننده سازگاری داخلی شاخص های اندازه گیری یک عامل معین است. نتایج نشان می‌دهد که تمامی پایایی‌های ترکیبی بیش از 7/0 اندازه‌گیری شده‌اند که نشان‌دهنده سازگاری درونی خوب است.شاخص های اصلاح و باقیمانده های استاندارد شده مورد استفاده حمل اثاثیه منزل در اصفهان برای ارزیابی تک بعدی بودن نشان می دهد که سه شاخص (X23، X32، X44) باید حذف شوند. چندین معیار خوب بودن برازش همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است برای ارزیابی بهترین برازش یک مدل فرضی با داده ها استفاده شد. شاخص‌های برازش نسبی شاخص خوبی برازش (GFI)،

شاخص برازش تعدیل‌شده (AGFI) و شاخص برازش مقایسه‌ ای؟

(CFI) همگی به 0.9 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان رسیدند، که نشان می‌دهد مدل نسبتاً خوبی با داده‌ها برازش دارد (Kettinger & Lee, 1994). مجذور کای یک معیار بدی برازش است به این معنا که یک مقدار کوچک نشان دهنده تناسب خوب است. نسبت χ2/df 4.2 است حمل اثاثیه منزل در اصفهان که نشان دهنده تناسب خوبی با داده ها است. ریشه صدرابار میانگین مربعات خطای تقریب (RMSEA)، مکمل سایر معیارهای برازش، دارای مقدار 0.05 است که در th قرار می گیرد. محدوده جدول قابل قبول 0.08 یا کمتر (Hair et al., 1998). شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

بنابراین، روایی افتراقی بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان بدست آمد. قابلیت اطمینان ترکیبی منعکس کننده سازگاری داخلی شاخص های اندازه گیری یک عامل معین است. نتایج نشان می‌دهد که تمامی پایایی‌های ترکیبی بیش از 7/0 اندازه‌گیری شده‌اند که نشان‌دهنده سازگاری درونی خوب است.شاخص های اصلاح و باقیمانده های استاندارد شده مورد استفاده برای حمل اثاثیه منزل در اصفهان ارزیابی تک بعدی بودن نشان می دهد که سه شاخص (X23، X32، X44) باید حذف شوند. چندین معیار خوب بودن برازش همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است برای ارزیابی بهترین برازش یک مدل فرضی با داده ها استفاده شد.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان

عامل 4: قابلیت درک شده 0.74bتخصص (X41) 0.74 6.36 0.55!

تجربیات گذشته (X42) 0.70 5.80 0.49شناخت صدرابار فرهنگ (X43) 0.66 2.91 0.44GFI = 0.942، AGFI = 0.914، CFI = 0.951، χ2/df = 4.2، RMSEA = 0.0a همه مقادیر t بزرگتر از |2.58| هستند.b قابلیت اطمینان ترکیبی را نشان می دهد.

سازه های مرتبط با آنها اعتبار تمایز به میزانی اشاره؟

دارد که اندازه یک رفتار با معیارهای دیگر سازه.

ها مرتبط نیست. می توان آن را بر اساس فاصله؟

اطمینان از همبستگی بین هر دو سازه ارزیابی کرد.

همانطور که اندازه گیری شد، هیچ همبستگی شامل 1 نمی شود؟

شاخص‌های برازش نسبی شاخص خوبی برازش (GFI)،

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.