بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar


بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار  | sadraabar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

تمام جفت ‌های ناسازگار حداکثری از مجموعه پلکان مسدود؟

0 ^یک b AG وجود بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان؟

ورود قطار باید قبل از حرکت آن اتفاق بیفتد (ترتیب؟

هنوز اجباری نشده است. این را می توان با برقراری!

فهرست تصاویر

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان

شکل 2 حمل اثاثیه منزل اصفهان

تمام جفت ‌های ناسازگار حداکثری از مجموعه پلکان مسدود؟

کننده بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان برای ðt، p، t0، p0Þ را می‌توان در Oðk2Þ با k¼ 9At، p9þ9Dt0، p0 9 با استفاده از الگوری زیر محاسبه کرد. ithm:1. یک لیست مرتب شده F از At, p بر اساس زمان رسیدن به سکوی p ایجاد کنید.2. یک لیست مرتب شده G از Dt0، p0 بر اساس زمان حرکت در سکوی p0 ایجاد کنید.3. فقط آن دسته از bAF را نگه دارید حمل اثاثیه منزل در اصفهان که با بلوک ناسازگار هستند.^0 argmin 0 AGðgð b 0 با زودترین حرکتing stairway b : ÞÞ¼ b ^0زمان در G: F:¼ fbAF9b ناسازگار با b g.4. اگر F ¼ | یا G ¼ | متوقف کردن.شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

اجازه بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان دهید U:¼ F.6. ^ 0 AG9b 0 ناسازگار استبا b:¼ argminb AU ðgðbÞÞ تعریف V:¼ fb^با bg.7. اجازه دهید G:¼ G\V.8. جریان (U,V) را به عنوان یک جفت ناسازگار حداکثری از مجموعه راه پله ها ذخیره کنید.9. از مرحله 3 تکرار حمل اثاثیه منزل در اصفهان کنید.واضح است که دو مرحله اول شامل مرتب sadraabar کردن یک لیست است و بنابراین می توان در زمان Oðk log kÞ انجام داد. مراحل تکراری 3 تا 8 در هر تکرار حداقل یک عنصر را در F یا G حذف می کنند^ باید یا یک bAF که با b سازگار است وجود داشته باشد یا وجود داشته باشد

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان |صدرابار | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان |صدرابار | sadraabar

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان

0 ^یک b AG وجود بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان؟

است. اگر هیچ کدام اینطور نیست، الگوریتم در مرحله 4 متوقف می شود. بنابراین مراحل 3 تا 8 حداکثر بار O(k) با حجم کاری کلی O(k) اجرا می شوند: مراحل 3 و  صدرابار 6 را می توان با حمل اثاثیه منزل در اصفهان جستجوی دودویی انجام داد (OðlogðkÞ ، اما ایجاد (U,V) و ذخیره آنها در مراحل 5، 7 و 8 نیاز به O(k) دارد. بنابراین کل رویه خاتمه می یابد و در Oðk2Þ اجرا می شود.علاوه بر این، توجه کنید که فقط محدودیت‌های مبتنی بر حداکثر جفت‌های ناسازگار باید گنجانده شوند.

زیرا آنها بر بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان محدودیت‌هایی که مبتنی بر جفت‌های ناسازگار غیرحداکثر هستند، غالب هستند، وG. Caimi و همکاران. / Computers & Operations Research 39 (2012) 2578–2593 258یک اتصال را می توان به هر قیمتی حفظ کرد، به سادگی با افزودن یک محدودیت اجباری ct، t0 ¼ 1.5.2.4. استفاده مناسب از سکو در حمل اثاثیه منزل در اصفهان ایستگاه مرکزی راه‌آهن (معادل (5.6)، نابرابر (5.7)، (5.8))سه مرحله مدل سازی لازم برای دستیابی به استفاده مناسب از سکو در ایستگاه مرکزی راه آهن وجود دارد:1. قطاری که به یک سکو می رسد باید از همان سکو برای حرکت استفاده کند.2.

 ورود قطار باید قبل از حرکت آن اتفاق بیفتد (ترتیب؟

زمانی مناسب).3. یک بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان سکو حداکثر می تواند توسط یک قطار در هر زمان مورد استفاده قرار گیردهر مرحله با استفاده از انواع مختلفی از محدودیت‌ها مدل‌سازی می‌شود:1. استفاده از همان سکو برای ورود و خروج. قطارها باید در همان س حمل اثاثیه منزل در اصفهان کوی ورود و خروج، یعنی پلکان مسدود کننده ورود تعیین شده و پلکان های مسدود کننده خروج تعیین شده باید به ترتیب از همان سکو استفاده کنند. محدودیت های زیر به فرمول اضافه شده است برای هر پلت فرم ممکن pX Xxb xb0 ¼ 0, 8pAPt , 8t AT: ð5:6Þb AAt، p b0 ADt، pاز آنجایی که .شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

متغیرهای بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان تصمیم باینری و با (5.2) و (5.3) هستند.تنها دو راه برای تحقق (5.6) وجود دارد:قطاری نمی رسد و از یک سکو خارج نمی شود. هر دو مجموع صفر هستند و بنابراین تفاوت بین مجموع نیز صفر است.یک قطار (به طور منحصر به فرد) می رسد و (به طور منحصر به فرد) از یک سکو خارج می شود. هر دو مجموع یک هستند و بنابراین تفاوت بین مجموع صفر است.2. رویداد ورود قبل از رویداد خروج. بر اساس گام اول فوق، قطار در واقع تضمین شده است که از یک سکو برای ورود و خروج استفاده کند، اما ترتیب زمانی صحیح رویداد ورود و

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 2 حمل اثاثیه منزل در اصفهان

 هنوز اجباری نشده است. این را می توان با برقراری!

ارتباط بین قطا بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان ر به خود در همان سکو بر اساس نابرابری های اتصال (5.5) انجام داد، جایی که در محاسبه حداکثر مجموعه های ناسازگار، حداقل زمان ماندگاری به جای حداقل زمان اتصال استفاده می شود:0r1 X Xxb xb0، U DAt، p، V حمل اثاثیه منزل در اصفهان DDt، p; ðU، VÞb AU b0 AV ð5:7Þحداکثر: ناکامل:; 8pAPt 8t AT:3. اشغال پلت فرم منحصر به فرد. حتی اگر ترتیب زمانی صحیح ورود و خروج قطار t در سکوی p مدل‌سازی شود، ممکن است قطار دیگری از سکوی p برسد یا از آن خارج شود.

در حالی که قطار t در حال حاضر آن سکو را اشغال کرده است. برای حذف احتمال این وضعیت، مجموعه دیگری از محدودیت ها تحمیل sadraabar  می کند که یک سکو می تواند حداکثر توسط یک قطار در هر نقطه از زمان اشغال شود. از آنجایی که زمان رسیدن احتمالی قطارها توسط محدود بودن مقدار محدود می شودورود مسدود کردن پلکان،  صدرابار کافی است.

فقط این نقاط زمانی رسیدن را در نظر بگیرید؟

AfaðbÞ9bAA:;pg.به منظور شمارش تعداد .

قطارهایی که در حال حاضر در یک سکو ؟

هستند، تفاوت بین تعداد ورودی‌های .

گذشته و فعلی و تعداد قطارهای خروجی را؟

خروج مشروط به حداقل زمان ماندگاری فنی-فنی.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.