بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل دراصفهان | صدرابار  | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل دراصفهان | صدرابار  | sadraabar


بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | حمل اثاثیه منزل دراصفهان | صدرابار  | sadraabar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

I9 همکاری ضروری به شدت توسط سرمایه گذاری های؟

که نشان می‌دهد به بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان !

H3 بیان می کند که سودآوری بر نگرش شرکت ها؟

نسبت به سایر موانع اندازه H8 بر نگرش پاسخ!

همکاران مشکلات در یافتن شرکا را متفاوت از غیر همکارها درک می کنند؟

فهرست تصاویر

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان

شکل 2 حمل اثاثیه منزل اصفهان

I9 همکاری ضروری به شدت توسط سرمایه گذاری های؟

ICT مورد نیاز مختل بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان شده است 0.263 0.010 0.650I8 وقتی نتوان منافع را به روشی منصفانه به اشتراک گذاشت، بازیکنان بزرگتر همیشه بیشترین سود را خواهند برد0.036 0.230 0.706اندازه گیری کفایت نمونه گیری Kaiser-Meyer-Olkin-Olkin: 0.804. آزمون حمل اثاثیه منزل دراصفهان کرویت بارتلت: 922.280، معناداری: 0.000.F. Cruijssen et al. / تحقی7ق حمل و نقل قسمت E 43 (2007) 129-142137 138 F. Cruijssen et al. / تحقیق حمل و نقل  صدرابار قسمت E 43 (2007) 129-142EQ1: فرصت ها ¼ b11 همکاری þ b12 اندازه þ b13 سودآوریEQ2: موانع انتخاب شریک ¼ b21Cooperation þ b22Size þ b23Proتناسب اندام.  شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

EQ3: سایر موانع ¼  b31همکاری þ b32اندازه þ b33سودآوریدر ادامه این بخش، فرضیه هایی را برای هر ضرایب در معادلات رگرسیون فوق مورد بحث قرار می دهیم. جدول 6 فرمول این فرضیه ها را خلاصه کرده و نتایج مربوطه را ارائه می دهد. تمامی فرضیه  sadraabar ها در سطح معنی داری 5 درصد آزمون شده اند.4.2.1. فرضیه فرصت هافرضیه (H1) بیان می‌کند که همکاری بر نگرش پاسخ‌دهندگان حمل اثاثیه منزل دراصفهان نسبت به فرصت‌ها تأثیر نمی‌گذارد، یا به عبارت دیگر: همکاران و غیرهمکارها فرصت‌های ارائه شده توسط همکاری افقی را به یک اندازه ارزش می‌دهند. این فرضیه توسط داده‌ها (b11: 0.108، معنی‌داری: 0.193) پشتیبانی می‌شود.

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان

 که نشان می‌دهد به بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان !

نظر می‌رسد فرصت‌ه بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان ای مورد انتظار افراد غیرهمکار در عمل توسط همکاران تجربه شده است. این، همراه با میانگین نمرات بالای پیشنهادات در مورد فرصت ها، پتانسیل قوی همکاری افقی را برای LSP ها نشان می دهد.فرضیه مبنی بر اینکه اندازه بر فرصت ها تأثیر نمی گذارد (H2) حمل اثاثیه منزل دراصفهان پشتیبانی شد (b12: 0.084، معنی داری: 0.308). قبل از تجزیه و تحلیل، ما انتظار داشتیم که اندازه از دو طریق بر فرصت ها تأثیر بگذارد. از آنجایی که شرکت‌های کوچک‌تر مقیاس کوچک‌تری دارند و بنابراین می‌توانند به صورت فردی با کارایی کمتری کار کنند، می‌توانند از تشکیل ائتلافی برای رقابت مؤثرتر با شرکت‌های بزرگتر سود ببرند. بنابراین اندازه رابطه منفی با فرصت ها خواهد داشت.

از سوی دیگر، شرکت‌ها بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان ی کوچک احتمالاً در موقعیت‌هایی در بازار فعالیت می‌کنند که همکاری با سایر LSP‌ها ممکن یا مطلوب نیست. برخلاف این شرکت‌های کوچک‌تر، LSP‌های بزرگ‌تر معمولاً محدوده خدمات گسترده‌تری را ارائه می‌دهند و پایگاه مشتری بزرگ‌تری دارند تا بتوانن حمل اثاثیه منزل دراصفهان د به راحتی فعالیت‌های مناسبی را انتخاب کنند که همکاری ممکن است سودآور باشد. این استدلال به نوبه خود یک رابطه مثبت بین اندازه و فرصت ها را پیش بینی می کند. آزمایش فرضیه نشان می‌دهد که این اثرات متضاد خنثی می‌شوند و به یک ضریب ناچیز منجر می‌شوند.

H3 بیان می کند که سودآوری بر نگرش شرکت ها؟

نسبت به فرصت ها ن تأثیر نمی گذارد. این فرضیه توسط داده های پیمایش رد می شود (b13: 0.237، معناداری: 0.004). توضیح احتمالی رابطه منفی مشاهده شده این است که هر چه یک شرکت فردی سودآورتر باشد، تمایل کمتری به همکاری با رقبا دارد.جدول 6مروری بر فرضیه ها و نتایجنتیجه اهمیت استاندارد شدهضریبفرضیه فرصت هاهمکاری H1 EQ1 بر نگرش تأثیر نمی گذارد b11 0.108 حمل اثاثیه منزل دراصفهان 0.193 پشتیبانی می شودپاسخ دهندگان نسبت به فرصت هااندازه H2 بر نگرش پاسخ دهندگان تأثیر نمی گذارد b12 0.084 0.308 پشتیبانی می شودبه سمت فرصت هاسودآوری H3 بر نگرش b13 تأثیری ندارد. شکل 2 حمل اثاثیه منزل دراصفهان را نشا ن می دهد.

رد شدپاسخ دهندگان بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان نسبت به فرصت هافرضیه های موانع انتخاب شریکH4 EQ2 همکاری بر نگرش پاسخ دهندگان تأثیری ندارد b21 0.138 0.103 پشتیبانی شد.هنسبت به موانع انتخاب شریکاندازه H5 بر نگرش پاسخ دهندگان تأثیر نمی صدرابار گذارد b22 0.052 0.532 پشتیبانی حمل اثاثیه منزل دراصفهان می شودنسبت به موانع انتخاب شریکH6 سودآوری بر نگرش پاسخ دهندگان تأثیری ندارد b23 0.216 0.010 رد شدنسبت به موانع انتخاب شریکسایر فرضیه های موانعH7 EQ3 همکاری بر نگرش پاسخ دهندگان تأثیری ندارد b31 0.067 0.437 پشتیبانی شده.

حمل اثاثیه منزل دراصفهان | صدرابار | sadraabar

حمل اثاثیه منزل دراصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 2 حمل اثاثیه منزل دراصفهان

نسبت به سایر موانع اندازه H8 بر نگرش پاسخ!

دهندگان نسبت به b32 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان تأثیر نمی گذارد 0.115 0.182 پشتیبانی می شودسایر موانعH9 سودآوری بر نگرش پاسخ دهندگان تأثیری ندارد b33 0.011 0.898 پشتیبانی شدهنسبت به سایر موانع F. Cruijssen et al. / تحقیق حمل و نقل قسمت E 43 (2007) 129-142 139جدول 7آیا حمل اثاثیه منزل دراصفهان فکر می کنید بهتر است که یک شخص ثالث مستقل این  sadraabar مشارکت را هماهنگ کند؟”بله خیر”فرکانس 17 50اضافی به شرطی که هماهنگ کننده مسئولیت داشته باشد ترجیحاً کنترل کامل باقی بماند.

همکاران مشکلات در یافتن شرکا را متفاوت از غیر همکارها درک می کنند؟

اظهارات یک شخص بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان ثالث می تواند در گرد هم آوردن طرفین مفید باشد. شخص ثالث هزینه های اضافی را معرفی می کند.و بررسی احتمالات مشارکت یکی از شرکت کنندگان باید مشارکت را هماهنگ کندگردانندگان در انتهای دیگر طیف، برای LSPهای کم سود یا زیان‌آور، همک حمل اثاثیه منزل دراصفهان اری می‌تواند یک استراتژی بقا برای افزایش کارایی و بهبود نتایج مالی باشد.4.2.2. فرضیه های موانع انتخاب شریکH4 بیان می کند که همکاری بر موانع انتخاب شریک تأثیر نمی گذارد. این فرضیه تأیید شد (b21: 0.138، معنی‌داری: 0.103). به عبارت دیگر، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد. انتظار پیشینی این بود که همکاران در یافتن شرکا نسبت به غیر همکارها با مشکلات کمتری مواجه شوند.

در این نظرسنجی، از پاسخ دهندگان همچنین پرسیده شد؟

که آیا بهتر است یک هماهنگ کننده شخص ثالث مستقل.

داشته باشیمg مشارکت جدول 7 نشان می دهد که اکثریت؟

پاسخ دهندگان احزاب مستقل را مناسب ترین نامزدها.

برای رهبری و هماهنگی یک مشارکت نمی دانند. این نشان می‌دهد ؟

با این حال، این فرض توسط داده ها پشتیبانی نمی شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.