بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar


بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

که در آن kAB و kBC پارامترهای مثبت هستند، که ممکن؟

1 AB1 1 10 1 1P بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان !

به نام kABðoP 2AB=oQ2ABÞQ2AC را در درآمد ؟

گزاره 5. با فرض مشخصات عدم اتحاد فورواردر-شرکت هواپیمایی؟

فهرست تصاویر

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل اصفهان

شکل 2 قیمت حمل اثاثیه منزل اصفهان

که در آن kAB و kBC پارامترهای مثبت هستند، که ممکن؟

است به عنوان بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان “نرخ:” تفسیر شود، زمانی که kAB < 1، برای مثال، شرکت حمل و نقل یک تخفیف به فورواردر ارائه می دهد. به طور مشابه، زمانی که kAB = 1 است، هیچ تخفیف (یا حق بیمه) دریافت نمی‌کند، اما زمانی که kAB > 1.9 باشد، حق قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان بیمه دریافت می‌کند، توجه داشته باشید که اگرچه ممکن است به شرکت‌های G و N نرخ یکسانی kAB = kBC داده شود، کل غرامت‌های wG و wN احتمالاً با هر یک متفاوت است. سایر به دلیل ویژگی های مختلف بازارهای AB و BC. با صفر بودن (16) و ci، سود G، N و F به ترتیب تبدیل می شود. شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

PG ¼ QAB2 dAB2ðQAB1 ; QAB2Þ þ kABdAB2ðQAB1; QAB2ÞQAC2 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان CAB2ðQAB2 þ QAC2Þ; ð17ÞPN ¼ QBC2 ​​dBC2 ðQBC1 ; QBC2 Þ þ kAC dBC2 ðQBC1 ; QBC2 ÞQAC2 CBC2ðQBC2þ QAC2Þ; ð18ÞPF ¼ QAC2 dAC2 ðQAC1 ; QAC2 Þ kABdAB2ðQAB1; QAB2Þ kAC dBC2 ðQBC1 ; QBC2 ÞQAC2 : ð19Þاز سوی دیگر، سود یکپارچه‌کننده به صورت عبارت (6) باقی می‌ماند (با ci با صفر جایگ قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان زین می‌شود). ما یک تعادل خروجی-بازار را در نظر می گیریم که زمانی به وجود می آید که، برای kAB و kBC معین، هر شرکت خروجی را برای حداکثر کردن سود خود انتخاب می کند. تعادل کورنو حاصل با شرایط مرتبه اول زیر مشخص می شود:

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 1 بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان

1 AB1 1 10 1 1P بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان !

AB þ QAB ¼ CABðQAB þ QACÞ;oQAB11 oP BC1 1 10 1 1P BC þ QBC ¼ CBC ðQBC þ QACÞ;oQBC11 oP AC1 1 10 1 1 10 1 1P AC þ QAC ¼ CAB ðQAB þ QAC ÞþCBC ðQBC þ QAC Þ;oQAC12 oP AB2 2 2 20 2 2P قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان AB þ ðQAB þ kABQAC Þ¼CAB ðQAB þ QAC Þ;oQAB22 oP BC2 2 2 20 2 2P BC þ ðQBC þ kBC QAC Þ ¼ CBC ðQBC þ QAC Þ;oQBC22 opP AC2 2 2 2P AC þ QAC ¼ kABP AB þ kBC P BC :oQAC2ð20Þð21Þð22Þð23Þ

ð24Þð25Þتوجه د بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان اشته باشید که (20)-(22) شرایط مرتبه اول را برای یکپارچه کننده در سه بازار نشان می دهد (یعنی معادله قبلی (11) با i = 1)، در حالی که (23)-(25) شرایط برای شرکت های G، N و F به ترتیب. در این معادلات، سمت چپ قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان درآمدهای حاشیه ای در بازارهای جفت گره است که برابر با هزینه های حاشیه ای داده شده توسط سمت راست معادلات تعیین می شود.ما علاقه مند به مقایسه تفاوت های خروجی بین یکپارچه ساز و شرکت های G، N و F در بازارهای مربوطه خود هستیم. ابتدا بازار AB را در نظر بگیرید. در مقایسه (20) با (23) یک عبارت اضافی .

به نام kABðoP 2AB=oQ2ABÞQ2AC را در درآمد ؟

نهایی شرکت G مش بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان اهده می کنیم. از آنجایی که این عبارت منفی است (به دلیل تابع تقاضای شیب دار رو به پایین) و درآمد نهایی در مقدار Q2AB در حال کاهش است (به دلیل شرایط مرتبه دوم و کاهش هزینه نهایی)، بنابراین، صدرابار با مساوی بودن سایر موارد، Q2AB < Q1AB، به عنوان مثال، شرکت sadraabar G سهم بازار کمتری در بازار AB نسبت به یکپارچه‌ساز دارد. به طور مشابه، شرکت N سهم بازار کمتری در بازار BC نسبت به یکپارچه‌ساز دارد. شکل 2 قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان می دهد.

بعد بازار چندوجهی، بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان AC را در نظر بگیرید. با تفریق (25) از (22) به دست می آید:2 1 oP AC2 2 oP AC1 1 2 2 10 1 1 10 1 1P AC P AC þ QAC QAC ¼ kABP AB þ kBC P BC CAB ðQAB þ QACÞ CBC ðQBC þQACÞ:oQAC قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان 2 oQAC1اگر محصولات همگن را در بازار AC فرض کنیم، آنگاه P AC1 ¼ P AC2 ¼ P AC و ð26ÞQAC QAC ¼ PAC0 h kABP AB þ kBC PBC Þ C AB0 ðQAB þ QAC Þ þ CBC0 ðQBC þ QAC Þ i2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 9 متناوباً، k ممکن است به این صورت تعبیر شود: وقتی k < 1،

 قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 2 قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان

گزاره 5. با فرض مشخصات عدم اتحاد فورواردر-شرکت هواپیمایی؟

و سایر مدل این بخ بسته بندی اثاثیه منزل در اصفهان ش، شرکت G (به ترتیب شرکت N) با وجود مساوی بودن سایر موارد، سهم بازار کمتری در بازار محلی AB (به ترتیب BC) قیمت حمل اثاثیه منزل در اصفهان خواهد داشت. یکپارچه ساز در بازار چندوجهی، فورواردر: (1) سهم بازار بیشتری نسبت به یکپارچه‌ساز خواهد داشت، اگر و تنها در صورتی که پرداخت نهایی آن به شرکت‌های حمل‌ونقل G و N کمتر از هزینه نهایی یکپارچه‌کننده در آن بازار باشد. و (ii) اگر kAB P 1 و kBC P 1، سهم بازار کمتری نسبت به یکپارچه ساز داشته باشد، به عنوان مثال، فورواردر قادر به دریافت نرخ تنزیل از G و N نباشد.

به طور مشابه، فورواردر هیچ sadraabar تخفیف (یا حق بیمه) با k = 1، و حق بیمه با k> 1 ارائه نمی دهد.A. Zhang و همکاران. / تحقیق حمل و نقل قسمت E 43 (2007) 234-246 243توجه داشته صدرابار باشید که .

CAB10 ðQAB1 þ QAC1 Þ þ CBC10 ðQBC1 þ QAC1 Þ هزینه؟

نهایی یکپارچه ساز در AC است، در حالی که kABP AB2 þ .

kBC P BC2مجموع پرداخت های حاشیه ای؟

فورواردر به شرکت های G و N برای حمل .

محموله خود بین گره های A و C است. بحث بالا و (26) منجر به؟

فورواردر به نمایندگی خدمات تخفیف ارائه می کند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.